Câu hỏi và trả lời một số câu môn Luật Hành Chính

Câu hỏi và trả lời một số câu môn Luật Hành Chính

Postby Sea&Mountain on Fri Oct 09, 2009 3:22 pm

Câu 1. Phân biệt 3 hình thức thực hiện QPPL ( Tuân thủ pháp luật HC, Thi hành QPPLHC và Sử dụng QPPL HC) khác biệt với Áp dụng QPPL HC?
Câu 2. So sánh vị trí Chính phủ theo HP 1980 và 1992?
Câu 3 : Phân biệt Vụ, Tổng cục, Cục?
Câu 4 : Sự khác nhau giữa QĐHCNN với giấy tờ hành chính hành động, có giá trị PLQĐHC
Câu 5 : Đặc điểm của hoạt động công vụ là gì ?
Câu 6 : Phân biệt giữa Viên chức đơn vị sự nghiệp và CB –CC :
Câu 7 : So sánh quyền, nghĩa vụ, đặc điểm của CB-CC?
Câu 8 : Sự khác nhau giữa Công vụ NN và SX KD
Câu 9 : Phân biệt trách nhiệm hành chính – cưỡng chế hành chính?
Câu 10 : Sự khác nhau trong các loại đã nêu về cảnh cáo ( AD trong HS, KL, TNHC ) ?
Câu 11 : So sánh kiểm tra chức năng với kiểm tra nộo bộ?
Câu 12 : Mối quan hệ của quyền khiếu nại & quyền tố cáo ?
Câu 13 : Phân biệt khiếu nại – khiếu kiện ?
Câu 14 : Phân biệt hình thức XP chính và HT XP Bổ sung?
Câu 15 : Phân biệt QĐQP – QĐCB?

Download here
Tiền thôi xót xa
Sea&Mountain
 
Posts: 38
Joined: Thu Sep 17, 2009 9:47 am

Return to Luật hành chính

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron