Diem thi

Diem thi

Postby anhnguyet on Thu May 27, 2010 8:44 am

Moi nguoi oi, cho minh hoi diem thi 4.6 den 4.9 có đậu không vậy? Vì mình nghe nói quy chế mới là phải trên 5 mới đậu.
anhnguyet
 
Posts: 8
Joined: Wed Sep 23, 2009 10:44 am

Re: Diem thi

Postby Sea&Mountain on Sat May 29, 2010 10:18 am

Bạn vào nghiên cứu quy chế của trường ở file dưới đây.
http://ueh.edu.vn/userfiles/file/PhongBan/TC-HC/HocCheTinChi/QUI%20DINH%20CONG%20TAC%20HOC%20VU.doc

Theo như mình xem sơ qua thì điều 11 có ghi là:
Điều 11. Đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Điểm thành phần
Việc đánh giá kết quả học tập một học phần trong học chế tín chỉ mang tính chất đánh giá quá trình và được cụ thể hóa qua các điểm thành phần của học phần. Số lượng các cột điểm thành phần, phương thức đánh giá cho từng điểm thành phần được quy định trong đề cương chi tiết của học phần. Điểm thành phần của một học phần gồm có 2 bộ phận sau:
- Điểm quá trình (có thể bao gồm các điểm như: điểm kiểm tra (tập trung) giữa kỳ; điểm đánh giá quá trình, mức độ tích cực tham gia hoạt động học tập; điểm bài tập lớn, tiểu luận…)
- Điểm kết thúc học phần (điểm thi (tập trung) cuối kỳ; điểm bảo vệ thực tập, luận văn tốt nghiệp)
11.2. Bảng ghi điểm
Bảng ghi điểm là văn bản do trường phát hành dùng để ghi các cột điểm chính thức của một học phần. Bảng ghi điểm đồng thời là danh sách sinh viên được tham dự quá trình đánh giá một học phần theo từng nhóm, lớp.
Mỗi học phần có 1 hoặc 2 cột điểm chính thức. Các cột điểm chính thức được tính từ các điểm thành phần (mục 11.1) theo tỷ lệ ghi trong đề cương học phần. Các giảng viên giảng dạy học phần chịu trách nhiệm tính và ghi các cột điểm chính thức vào bảng ghi điểm. Bảng ghi điểm được khoa quản lý học phần duyệt, công bố và chuyển cho Phòng QLĐT-CTSV để lưu trữ và kiểm tra.
Nguyên tắc chung để tính các cột điểm chính thức:
a. Học phần chỉ đánh giá qua hình thức thi, bảo vệ cuối kỳ thì chỉ có 1 cột điểm chính thức.
Điểm ghi trong bảng điểm tính theo hệ 10 và được làm tròn theo nguyên tắc điểm lẻ từ 0,5 trở lên làm tròn lên (cộng 1 điểm), điểm lẻ dưới 0,5 làm tròn xuống (không tính điểm lẻ).
b. Học phần được đánh giá qua nhiều điểm thành phần thì phải ghi 02 cột điểm chính thức riêng biệt. Mỗi cột điểm đều ghi theo theo hệ 10 và điểm phải làm tròn tới 0,5 điểm. Các nguyên tắc áp dụng khi tính và ghi các cột điểm vào bảng điểm:
- Cột điểm thứ nhất gọi chung là điểm quá trình bao gồm điểm kiểm tra giữa kỳ và các điểm thành phần khác đã công bố cho sinh viên trước thời điểm kết thúc giảng dạy trong học kỳ (trừ điểm thi).
Điểm quá trình chiếm tỷ lệ 30% - 50% trong điểm tổng kết học phần.
- Cột điểm thứ hai là kết thúc học phần.
Điểm kết thúc học phần chiếm tỷ lệ 50% - 70% trong điểm toàn bộ học phần (cho đủ 100%).
11.3. Kết quả đánh giá - Điểm toàn bộ học phần
Điểm cuối cùng để đánh giá một học phần được gọi là điểm toàn bộ học phần hay điểm học phần. Điểm toàn bộ học phần là một con số đã làm tròn đến một chữ số thập phân (0,1) của điểm trung bình tính theo hệ số tỷ lệ phần trăm (%) của các cột điểm chính thức (mục 11.2)


Good luck.
Tiền thôi xót xa
Sea&Mountain
 
Posts: 38
Joined: Thu Sep 17, 2009 9:47 am


Return to Góp ý thắc mắc

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron